Investors

Password protected

Welcome to our investor page. Here you will find current company information and the latest financial news. Log-in below to access information for current investors only.

Public documents

Kallelse till årsstämma

Styrelsen i Coloreel Group AB (publ), org.nr 556646-3435, har kallat till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023. Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2023.

Aktieägare ombeds att vänligen anmäla deltagande till bolaget senast den 15 maj 2023 under adress Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, per telefon 036-440 29 01 eller via e-post investor@coloreel.com.

Kallelsen och fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan. Kallelsen har därtill publicerats i Post-och Inrikes Tidningar och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.