Kallelse till extra bolagsstämma i Coloreel Group AB (publ)

Aktieägarna i Coloreel Group AB (publ), org.nr 556646–3435, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 februari 2024 kl. 10:00 på Science Park plan 5 (konferensrum Indigo), Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 februari 2024.

Aktieägare som vill delta på stämman ombeds att vänligen anmäla sig till bolaget senast den 6 februari 2024 under adress Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping eller per telefon 036-10 02 50 eller via e-post investor@coloreel.com.Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet biträden (högst två).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och bör för att underlätta inpasseringen vid stämman skickas in till bolaget senast den 6 februari 2024. Fullmakt ska visas upp i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år).

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken den 5 februari 2024 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 7 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

B. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning:

Stämmans öppnande

Val av ordförande vid stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Val av en eller två justeringspersoner

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut om styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen

Stämmans avslutande

C. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTEN 7

Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Vid årsstämman i bolaget den 16 maj 2023 lämnades ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av högst 1 308 100 B-aktier. För det fall bolaget inte har utnyttjat hela bemyndigandet från årsstämman vid tidpunkten för registrering hos Bolagsverket av detta bemyndigande ska detta bemyndigande ersätta bemyndigandet från årsstämman.

Majoritetskrav
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut enligt punkten 7 förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

D. HANDLINGAR
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coloreel.com.
Fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga och sänds utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 5 869 929 aktier varav 1 071 889 A-aktier (1 röst per aktie) och 4 798 040 B-aktier (1/10-dels röst per aktie) motsvarande sammanlagt 1 551 693 röster.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Coloreel Group AB (publ):s förhållande till annat koncernföretag.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Jönköping i januari 2024

Coloreel Group AB (publ)

STYRELSEN